Informācijai

10 posts

Trauksmes celšana

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma SIA “Jelgavas poliklīnika” Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir […]

Telpu noma

SIA “Jelgavas poliklīnika” iznomātie un nomātie īpašumi Nekustamo īpašumu nomāšanas un iznomāšanas kartība

Amatpersonu atalgojums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā Nr. 2018‑11‑01 pašvaldības amatpersonu atalgojumi pašvaldības interneta vietnē netiek publicēti. Sprieduma teksts ir pieejams Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājaslapā: Latvijas Republikas Satversmes […]

Finanšu un darbības rādītāji

Nr.p.k. Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija  1. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Pastāvīgi SIA “Jelgavas poliklīnika” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība,kuras darbības mērķis ir nodrošināt pilsētas […]